English

เป้าหมายหลักของเรา คือการให้ ลูกค้าพึงพอใจ

ด้วยจิตวิญญาณของเรา การผลิตที่คิดค้นเป็นมิตรเพื่อทุกชีวิต ให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพ

คำแนะนำในการใช้งานระบบแก๊ส LPG

คำเตือนกรณี LPG รั่วซึม อย่าสูบดมเอาแก๊สจากท่อไอเสียเป็นระยะเวลานาน อย่าจอดรถไว้ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก การปรับหรือติดตั้งแก๊สต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น ห้ามใช้ไฟทดสอบการรั่วของแก๊สควรใช้โฟมสบู่แทน...

ความปลอดภัยของระบบแก๊ส LPG

การใช้ระบบแก๊สLPG นั้นเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากผู้ใช้ยานพาหนะหลายล้านคนทั่วโลก  รวมถึงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่นำระบบแก๊ส LPG มาใช้กับเครื่องจักรกลระบบเบ็นซิน  ซึ่งหากการใช้ระบบแก๊ส LPG ไม่มีความปลอดภัยนั้น ...

ประโยชน์ของระบบแก๊ส LPG

 การปรับปรุงคุณภาพอากาศ ระบบ Autogas ตอบสนองการแก้ปัญหา ที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมือง.เมื่อมีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ส่วนก๊าซพิษที่สำคัญ จะโดยควบคุมด้วยระบบ Autogas ระบบจะควบคุมการปล่อยมลพิษให้ต่ำที่สุด...