English

คำเตือนกรณี LPG รั่วซึม

  • อย่าสูบดมเอาแก๊สจากท่อไอเสียเป็นระยะเวลานาน
  • อย่าจอดรถไว้ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  • การปรับหรือติดตั้งแก๊สต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเท่านั้น
  • ห้ามใช้ไฟทดสอบการรั่วของแก๊สควรใช้โฟมสบู่แทน
  • ถ้าแก๊สมีกลิ่นเหม็นให้หยุดรถแล้วปิดมัลติวาล์วบนถังแก๊สและรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือเข้าศูนย์ตรวจเช็คระบบแก๊สที่ใกล้ที่สุดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง